Witamy. Teraz w naszym sklepie internetowym jest dostępne: 138 produktów. Zapraszamy do wcześniejszego składania zamówień i odbioru roślin wiosną.

Koszyk 0
razem : 0,00 zł
koszyk jest pusty
Product aktualizuj
Jesteś tutaj:Start/Firma/Regulaminy/Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

 

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dotyczą składania wszystkich zamówień na rośliny w  

Gospodarstwie Ogrodniczym Piotr Pawłowski .

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami
składającymi zamówienie na towary oferowane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski. Ogólne Warunki Handlowe
(OWH) są wiążące dla wszystkich podmiotów, które złożą Sprzedawcy zapytanie ofertowe, zarówno na podstawie
informacji umieszczonych na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.kwiatypawlowski.pl, jak i na podstawie
informacji pochodzących z innych źródeł. Związanie OWH oznacza w szczególności, że stanowią one treść umowy z Gospodarstwem Ogrodniczym Piotr Pawłowski w zakresie, w jakim nie zostaną uszczegółowione, zmienione lub wyłączone w umowie. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.kwiatypawlowski.pl (cenniki, nazwy produktów, ich dostępność, terminy odbioru, opisy itp.) są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu  Art.66 i Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W szczególności nie mają charakteru ofertowego ceny jednostkowe poszczególnych produktów. Wszystkie informacje służą do wskazania szacunkowych parametrów możliwej transakcji handlowej i w drodze ustaleń dokonywanych w niżej opisany sposób mogą ulec zmianie.

Zamówienie

 1. Zamówienia można składać przez serwisy internetowy pod adresem www.kwiatypawlowski.pl .
 2. Złożona przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej (elektronicznie) oferta zakupu produktów , która została przyjęta do realizacji jest wiążąca.
 3. Gospodarstwo Piotr Pawłowski przesyła Klientowi, który składa ofertę (zamówienie) na wskazany adres e-mail potwierdzenie odczytania oferty.
 4. Klient, który złożył ofertę zakupu produktów otrzymuje od dnia otrzymania potwierdzenia termin 7 dni na uregulowanie płatności uzgodnionych. Sposób zapłaty, kwota do zapłaty, produkty z oferty i wszystkie inne informacje potrzebne do zawarcia umowy znajdują się na formularzu elektronicznym, który wypełnia i przesyła osoba składająca ofertę (zamówienie). Te same informacje przesyłane są elektronicznie do Klienta w potwierdzeniu.
 5. Od momentu otrzymania potwierdzenia podmiot składający zamówienie (ofertę kupna) otrzymuje termin 7 dni na zapłatę należności za zamówienie.
 6. Po otrzymaniu zapłaty Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania wpłaty i przyjęcia oferty do realizacji.
 7. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Od momenty otrzymania potwierdzenia przyjęcia do realizacji oferta dla Klienta jest wiążąca.
 8. Jeżeli Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski potwierdzi przyjęcie do realizacji oferty Klienta bez zastrzeżeń w ciągu 7 dni od jej otrzymania, umowę uważa się za zawartą. W innym przypadku wszystkie ewentualne rozmowy i wymiana
  korespondencji w sprawie ustalenia warunków transakcji są rokowaniami.
 9. Od otrzymania potwierdzenia o przyjęciu oferty (zamówienia) do realizacji Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. W każdym momencie możliwe jest odstąpienie od umowy na drodze porozumienia stron.
 10. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą gospodarstwo ogrodnicze i wszystkie należności między Klientem i Sprzedawcą zostały uregulowane .
 11. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do realizacji złożonej przez Klienta oferty partiami .
 12. Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonej przez Klienta oferty jeśli nie otrzyma wpłaty za ofertę w wyznaczonym czasie.
 13. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonej przez Klienta oferty przez serwis internetowy w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych klienta .
 14. Zmiany złożonej oferty (umowy), która jest w trakcie realizacji możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu między obiema stronami nie później niż 6 tygodni przed wyznaczonym terminem odbioru . Jakiekolwiek zmiany złożonej przez Klienta oferty w terminie późniejszym niż 6 tygodni przed terminem odbioru mogą być odrzucone przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski i nie muszą być zrealizowane . Zmiany mogą być wykonywane z zastrzeżeniem takim, że minimalna wartość zamówienia to 120 zł . Dopuszczalna jest zmiana zamówienia na wyższe (jeśli istnieje taka możliwość) .
 15. Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie sieci ogrzewania, elektrycznej i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski (producenta i sprzedawcy roślin) np.: klęski żywiołowe (powodzie, pożary itp.), zwalniają je w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy i/lub realizacji złożonej i przyjętej do realizacji oferty. O każdorazowej zmianie, która dotyczy realizacji oferty Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski  poinformuje Klienta z jednoczesnym podaniem nowego terminu realizacji dostawy. Taka zmiana, w wykonania umowy, która jest wynikiem działania czynników zewnętrznych nie będzie uważana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski. 

Cena, warunki płatności, ilości zamawiane

 1. Wszystkie ceny produktów są cenami końcowymi (brutto) i nie dolicza się do nich dodatkowych kosztów .
 2. Dostępne są przy składaniu ofert różne formy płatności . Przy składaniu oferty przez serwis internetowy są to : przelew tradycyjny i szybka płatność elektroniczna.
 3. Minimalna wartość zamówienia, które składane jest przez Klienta to 120 zł .
 4. Dla stałych Klientów przewidziane są zawsze rabaty (przy zakupie powyżej 120 zł) .
 5. Okresowo w serwisie internetowym, który służy do składania ofert aktywowane i przydzielane są kupony rabatowe . Kuponem w trakcie składania zamówienia można obniżyć kwotę do zapłaty (dodatkowy rabat) .
 6. Ilości, które przedstawiono w serwisie internetowym (jeśli nie określono inaczej w opisach produktów) to 1 doniczka = 1 sztuka .
 7. Za datę zapłaty uważana jest data wpłynięcia środków na konto Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski.

Odbiór, dostawa do Klienta i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości obieranych roślin winny być składane w chwili odbioru . 
 2. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości rachunku za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje . 
 3. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze roślin .
 4. Podstawowe zasady i reklamacje dostaw do Klienta :

a) Do czasu dostarczenia roślin do Klienta przez cały czas transportu podmiotem odpowiedzialnym za stan produktów jest przewoźnik.

d) Dostawy produktów realizowane są zawsze po uzgodnieniu dogodnego terminu dla obu stron .

e) Dostawa roślin do Klienta jest na chwilę obecną darmowa (w cenie roślin) i realizowana własnym transportem Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski.

d) Gospodarstwo Ogrodniczego Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmówienia dostarczenia produktów do Klienta jeśli kwota zamówienia jest niższa niż 120 zł i/lub odległość większa niż 15 km.

 

Odmiany chronione

 1. Znaczna większość rośliny, które są produkowane na zamówienie hodowane są z licencjonowanych nasion lub sadzonek .
 2. Sprzedawane rośliny mają zastosowanie jedynie do uprawy przez Klienta .
 3. Dalsze rozmnażanie odmian prawnie chronionych stanowi naruszenie prawa .

Własność i odpowiedzialność

 1. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, które nie są od niego bezpośrednio zależne i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc, które dotyczą dalszej uprawy zakupionych roślin udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego, lecz bez przejmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.
 2. Strony uzgadniają, że rośliny wyprodukowane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski pozostają jego własnością do czasu uregulowania przez Klienta całej za nie należności.
 3. Strony uzgadniają, że rośliny, które nie zostały odebrane w wyznaczonym przez nie terminie mogą zostać przekazane do dalszej sprzedaży. To zastrzeżenie odnosi się szczególnie do roślin, które rosną szybko i mają bardzo krótki czas produkcji (sadzonki pomidorów i ogórków). Umowa między dwiema stronami jest rozwiązywana w takim przypadku za porozumieniem stron. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie w przypadku zerwania umowy prawo do odliczenia od wpłaconej wartości zamówienia kosztów, które ponosi z tytułu rozwiązania umowy.

Reklamacje

 1. Przy odbiorze zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Klient zobowiązany jest zgłosić uwagi do protokołu odbioru oraz potwierdzić to własnoręcznym, czytelnym
  podpisem.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonego towaru powinny być zgłoszone pisemnie w terminie
  do 48 godzin od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym.
 3. Uszkodzenia oraz wady zgłoszone w terminie późniejszym nie podlegają reklamacji, jako zależne od czynników zewnętrznych, za które
  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zobowiązuje się dostarczyć nowy towar wolny
  od wad w pierwszym możliwym terminie lub obniżyć cenę.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.
 2. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie strony oddają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo Sądowi w Łasku.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez  Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 Copyright © 2013-2018  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


 

 

Wysokie wymagania i jakość U.E.

Produkcję i sprzedaż naszych roślin kontroluje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Paszport roślin

Wszystkie rośliny zamawiane przez sklep internetowy wysyłamy zdrowe, spełniające określone wysokie normy i zaopatrzone w paszporty roślin, które to potwierdzają.

 

Kontakt

 • Kilińskiego 71, 95-083 Kazimierz
 • Telefon (8:00-18:00) : 728-602-330
 

W naszym sklepie kupisz teraz i zapłacisz później z PayPo

Kup teraz i zapłać później z PayPo

W sklepie stacjonarnym przyjmujemy płatności bezgotówkowe.

Przyjmujemy płatności bezgotówkowe

U nas zakupy zrobisz płacąc wygodnie i bezpiecznie z PayU

Przyjmujemy płatności PaU i PayPo

Copyright © 2013-2024 Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski / Piotr Pawłowski .
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny , nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 i Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych . Materiały umieszczone na tej stronie internetowej objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Jej wydawca zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , iż jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów , plików oraz fotografii opublikowanych na tej stronie ( w całości lub fragmentach ) bez jego wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione i niezależnie od celu , w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, oraz użytego środka przekazu stanowi naruszenie prawa . Zgadzamy się na użycie naszych grafik i treści zgodnie z prawem i z podaniem źródła . Wszelkie zastrzeżone loga i nazwy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym . "Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski" jest zarejestrowanym tytułem prasowym . Sąd Okręgowy w Łodzi . Rejestr prasowy poz. nr 1367. NIP: 731-187-29-12, REGON: 101328350. Numer producenta rolnego: 069739303. Numer PIORiN: PL-10/08/18333.
Projekt i wykonanie serwisu Piotr Pawłowski .Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis utrzymywany jest na serwerach Profi www. www.profiwww.pl - strony internetowe, hosting, usługi IT.